Att arbeta med Tiki

Alla kapitel i Tiki innehåller en digital modul och ett arbetsblad. De har samma innehåll men ger eleverna möjlighet att arbeta med innehållet på olika sätt.

Den digitala modulen innehåller skärmar med text och övningar. All text är inläst och går att spela upp.

Vår tanke är att eleverna alltid arbetar med både digital modul och arbetsblad. Det ger variation och repetition av stoffet.

Introducera

Du kan använda en eler flera bilder från kapitlet för att introducera det. Visa bilderna på tavlan och diskutera deras innehåll med eleverna.

Du får använda alla bilder i Tiki English Hello World, Tiki NO och Tiki SO helt fritt.

Arbeta med stoffet

Du väljer själv om dina elever arbetar självständigt med den digitala modulen eller om ni går igenom den tillsammans.

Tiki sparar inga data om elevens resultat i arbetet med den digitala modulen.

När eleverna är bekanta med innehållet i den digitala modulen kan de göra arbetsbladet. Eftersom arbetsbladet inte har stöd av ljud är det något mer utmanande.

Du kan använda arbetsbladet som en del av bearbetningen av stoffet eller som ett sätt att utvärdera om eleven tagit till sig innehållet i kapitlet.

Bredda och fördjupa

Till de flesta kapitel i Tiki finns tips på aktiviteter och material som anknyter till innehållet och breddar eller fördjupar det. Dessa tips är riktade till läraren. Du får till exempel förslag på material från UR som passar till kapitlet.

I Tiki finns också filmer. Filmerna framtagna för Tiki och behandlar olika teman. De är korta och går att se med eller utan text.

Självskattning

I Tiki NO och Tiki SO finns material som hjälper eleven att göra en skattning av sitt eget resultat. Om ni använder materialet tillsammans i gruppen blir det ytterligare ett sätt att repetera och diskutera stoffet. 

Självskattningen finns både som digitala moduler och som dokument i pdf-format.

Bedömning

Tiki innehåller material som hjälper dig att bedöma elevens kunskaper, både i formativt syfte och enligt kunskapskraven i kursplanen.

Bedömningsstödet finns i form av digitala moduler där du kan se hur eleven löser uppgifter från de moduler ni tidigare arbetat med.

Dessutom finns material som du kan använda för att samtala med eleverna enskilt eller i grupp om de moment som ni arbetat med och som finns med i kunskapskraven.

Tiki -Taka

Varför heter det Tiki?

Vi har lånat namnet Tiki från fotbollen. Där finns termen Tiki – Taka. Den innebär att man spelar med många korta passningar inom laget men med en tydlig avsikt att komma framåt och nå målet.